Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Paul Simons Coaching

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Opdrachtnemer: Paul Simons, eigenaar van Paul Simons Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 54262518.
 3. Opdrachtgever: de persoon, onderneming, instantie of eventuele rechtsopvolger(s) die de opdracht voor de werkzaamheden aan Paul Simons Coaching heeft verstrekt;
 4. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder advies, training, coaching en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 5. Cliënt: degene die deelneemt aan een advies, training, coaching- of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
 6. Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Paul Simons Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen dan wel te wijziging. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra de publiekelijk toegankelijk worden gemaakt op de Website van Paul Simons Coaching.
 6. Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven; 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een opdracht wordt de opdrachtgever verleend door:

A: het schriftelijk en/of per email akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.

B: het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Paul Simons Coaching

C: het ontbreken van een rechtsgeldige ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Paul Simons Coaching genoemd zijn in de offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Paul Simons Coaching overeengekomen dienstverlening.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor geen der partijen consequenties. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. Bij alle andere overeenkomsten geldt een termijn van 2 weken.
 3. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Paul Simons Coaching toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de gemaakte kosten en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
 4. Paul Simons Coaching mag alleen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Paul Simons Coaching toe te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Paul Simons Coaching verwacht kan worden. Paul Simons Coaching behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Op alle door Paul Simons Coaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Paul Simons Coaching verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.
 1. Alles wat is ontwikkel door Paul Simons Coaching en/of gebruikt wordt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Paul Simons Coaching. Dat geldt ook voor de door Paul Simons Coaching uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slecht het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Paul Simons Coaching.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Coachsessies worden uitsluitend uitgevoerd nadat betaling van een, vooraf afgesproken, aantal sessies heeft plaatsgevonden en is ontvangen door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd het coaching- of begeleidingstraject met onmiddellijke ingang te staken c.q. op te schorten als uitblijven van betaling uitblijft. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een advies, training, coaching- of begeleidingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. De opdrachtgever voor een coaching- of begeleidingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een coaching- of begeleidingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een advies, training, coaching- of begeleidingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het betreffende coaching- of begeleidingstraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een advies, training, coaching- of begeleidingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van een advies, training, coaching- of begeleidingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen. De eventueel resterende uren, conform de bij aanvang besproken offerte, blijven beschikbaar tot 12 maanden na de startdatum van het traject. Deze eventuele uren zijn daarna vervallen en niet meer herroepbaar.
 6. Een individueel advies, training, coaching- of begeleidingstraject kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 15. Bijzondere bepalingen

 1. Paul Simons Coaching behoudt zich het recht voor om deelnemers aan een training of workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de training of workshop verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Paul Simons Coaching van de volledige opdrachtsom.
 2. Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
 3. In geval van geschillen doet de daartoe bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

8 Januari 2023

 

– Privacy Verklaring –

Privacyverklaring Paul Simons Coaching                                                    versie 1.2                                                                                                             

 

Deze pagina is het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Paul Simons Coaching, gevestigd Rossinistraat 144, 2901 GJ te Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.                                                                                                                                                  

Paul Simons is de functionaris Gegevensbescherming voor Paul Simons Coaching. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06 – 4897 7567 of via email info@paulsimonscoaching.nl

In de privacyverklaring wordt vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paul Simons Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer je gebruik maakt van een coachtraject zal minimale informatie noodzakelijk zijn voor het leveren van een passend of op maat gemaakt traject.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis of betaalde online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jijzelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Doeleinden en grondslag

Paul Simons Coaching verwerkt je voornaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden:

 1. Het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, workshops of trainingen, niet met de gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 2. Om je tips en informatie te kunnen zenden die aansluiten bij de inhoud van de gratis trainingen in de vorm van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 3. Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen.
 4. Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of antwoorden op de contactaanvraag.
 5. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

De verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden genoemd onder de nummers 1, 2, 3, 4, en 5 geschiedt op basis van ons gerechtigd belang daarbij. Het is voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

Bewaartermijn

Paul Simons Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanterende volgende bewaartermijnen van je voornaam en e-mailadres:

Wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen wij jouw persoonsgegevens voor de doeleinden onder de nummers 1, 2,3, 4 en 5 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders en/of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijk toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paulsimonscoaching.nl, dan verwijderen wij de informatie.

Informatie die jij verstrekt tijdens de coach sessies om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Paul Simons Coaching. Deze gegevens zijn noodzakelijk om trainingen en consulten op maat te kunnen geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paul Simons Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld en medewerker van Paul Simons Coaching) tussen zit.

Delen met derden

Paul Simons Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te doen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paul Simons Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign.

De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde State. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegeven vindt plaats op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van ActiveCampaign vind je hier (Engelstalig).

Daarnaast delen wij gegevens, die wij verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, workshop of training met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van de EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Cookies of vergelijkbare technieken

Paul Simons Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paul Simons Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en wij het gebruik van de site kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt, wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wat kun je altijd doen:

 • Schakel de ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. 
 • Geef in je browser instellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wil worden.
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je blokkeren per domein.
 • Via de website YourOnlineChoices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van een aantal Social media buttons.

Van de volgende Social media-kanalen hebben wij buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van respectievelijke Social media Platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Hieronder vind je verschillende privacy verklaringen:

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem zijn wij verplicht tenminste zeven jaar te bewaren om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen uiterlijk zes maanden na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke gegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzage verzoek indienen.

Mochten jouw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via info@paulsimonscoaching.nl

Paul Simons Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens

Paul Simons Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@paulsimonscoaching.nl

Veranderingen en wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij behouden ten alle tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.